TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Suosählyn SM kilpailuiden EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 05.02.2023. Viimeisin muutos 05.02.2023.

1. Rekisterinpitäjä
Voimistelu- ja Urheiluseura Leivonmäen Pyry r.y. 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Nimi: Voimistelu- ja Urheiluseura Leivonmäen Pyry r.y. pj.
osoite: c/o Nieminen Riihikuja 8, 41770 Leivonmäki
puh: 050 590 8604
email: leivonmaen.pyry@gmail.com 

3. Rekisterin nimi
Suosählyn SM kilpailuiden ilmoittautumis- sekä markkinointisrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön vapaaehtoinen suostumus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito tietoja luovuttaneisiin (kilpailuihin joukkueensa ilmoittaneisiin henkilöihin) sekä tapahtuman markkinointiin kyseisille henkilöille.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä osoite.

Henkilön luovuttamia tietoja säilytetään toistaiseksi tai, kunnes niiden poistoa pyydetään.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöiltä verkkosivun ilmoittautumislomakkeen kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tämän tietosuojaselosteen laatimisessa on hyödynnetty CC Attribution License:n ehtoja noudattaen InnoWise Oy:n tarjoamaa mallipohjaa.